”Migrationsverkets tolkning av rättsäkerhet är felaktig” - News Summed Up

”Migrationsverkets tolkning av rättsäkerhet är felaktig”


Att beslut fattas på delegation från generaldirektören är dock ovidkommande, eftersom alla som utövar offentlig makt omfattas av legalitetsprincipen – även generaldirektörer. Sett till dess praktiska konsekvenser menar vi att den särskilda instruktionen kan liknas vid ett generellt beslut om vilandeförklaring i flera tusen ärenden. Även om dessa intressen är viktiga beståndsdelar i vad som kan betecknas ”formell rättssäkerhet” menar vi att den tolkning som Migrationsverket företräder är felaktig – för att inte säga farlig. Till detta kommer att ingen förvaltningsmyndighet, oss veterligen, någonsin har agerat på det sätt som Migrationsverket gjorde. Att utan lagstöd ”pausa” tillämpningen av gymnasielagen var såtillvida den raka motsatsen till förutsebart för den enskilde.


Source: Dagens Nyheter November 06, 2018 16:18 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...